Đất nền Him Lam, Kiều Đàm Quận 7 luôn tăng đúng giá trị

Hễ đầu tư vào đất nền, nhà đầu tư cần xem xét vị trí, sự phát triển. Hạ tầng du lịch, giao thông không có gì, dân thì nghèo thì cần phải xem xét. Nhưng nếu vào vị trí giao thông tốt, bên cạnh nhiều biệt thự, nhiều khách quốc tế, bên cạnh các khu thương mại dịch vụ sầm uất... thì đương nhiên đầu tư sẽ có giá trị.

𝚃ạ𝚒 𝚃𝙿.𝙷𝙲𝙼, 𝚐𝚒á 𝚋á𝚗 𝚌ă𝚗 𝚑ộ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞ý 𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟶 𝚝ă𝚗𝚐 𝚛ấ𝚝 𝚖ạ𝚗𝚑, 𝚝ừ 𝟷𝟻 - 𝟸𝟶% 𝚜𝚘 𝚟ớ𝚒 𝚚𝚞ý 𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟶 𝚗ê𝚗 đã 𝚝ạ𝚘 𝚗ê𝚗 𝚌ơ𝚗 𝚜ố𝚝 𝚗𝚑ỏ 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚑ị 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐 𝚍𝚘 𝚔𝚑𝚊𝚗 𝚑𝚒ế𝚖 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗 𝚑à𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋ố𝚒 𝚌ả𝚗𝚑 𝚕ượ𝚗𝚐 𝚌ầ𝚞 𝚛ấ𝚝 𝚌𝚊𝚘. 𝙲ũ𝚗𝚐 𝚍𝚘 𝚔𝚑𝚊𝚗 𝚑𝚒ế𝚖 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗 𝚑à𝚗𝚐, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗𝚑à đầ𝚞 𝚝ư 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝ì𝚖 đế𝚗 đấ𝚝 𝚗ề𝚗 𝚗ê𝚗 𝚝ạ𝚒 𝚌á𝚌 𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚟𝚎𝚗 đô 𝚌ó 𝚜ự 𝚝ă𝚗𝚐 𝚐𝚒á 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚗𝚑ư 𝙱ì𝚗𝚑 𝙲𝚑á𝚗𝚑, 𝙶ò 𝚅ấ𝚙, 𝙲ủ 𝙲𝚑𝚒..., 𝚟ớ𝚒 𝚖ứ𝚌 𝚍𝚊𝚘 độ𝚗𝚐 𝚝ừ 𝟹𝟶 - 𝟻𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐/𝚖𝟸, 𝚝ă𝚗𝚐 𝚝ừ 𝟷𝟶 - 𝟷𝟻% 𝚜𝚘 𝚟ớ𝚒 𝚚𝚞ý 𝚝𝚛ướ𝚌.


𝕊ứ𝕔 𝕞𝕦𝕒 𝕘𝕚ả𝕞 𝕟𝕙ư𝕟𝕘 𝕘𝕚á 𝕟𝕙à đấ𝕥 𝕧ẫ𝕟 𝕥ă𝕟𝕘

𝚃𝚑𝚎𝚘 𝚋á𝚘 𝚌á𝚘 𝚌ủ𝚊 𝙷ộ𝚒 𝙼ô𝚒 𝚐𝚒ớ𝚒 𝚋ấ𝚝 độ𝚗𝚐 𝚜ả𝚗 (𝙱Đ𝚂) 𝚅𝚒ệ𝚝 𝙽𝚊𝚖 (𝚅𝙰𝚁𝚂), 𝚖ứ𝚌 𝚝ă𝚗𝚐 𝚐𝚒á 𝙱Đ𝚂 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚚𝚞ý 𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟶 𝚝ạ𝚒 𝚃𝙿.𝙷𝙲𝙼 𝚝ừ 𝟷𝟻 - 𝟸𝟶% 𝚜𝚘 𝚟ớ𝚒 𝚚𝚞ý 𝚝𝚛ướ𝚌. 𝙽𝚐𝚞𝚢 𝚌ơ 𝚋𝚘𝚗𝚐 𝚋ó𝚗𝚐 𝙱Đ𝚂 đ𝚊𝚗𝚐 đượ𝚌 đặ𝚝 𝚛𝚊 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑ỉ ở 𝚅𝚒ệ𝚝 𝙽𝚊𝚖 𝚖à 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗ướ𝚌 𝚝𝚛ê𝚗 𝚝𝚑ế 𝚐𝚒ớ𝚒.


𝙶𝚒á 𝙱Đ𝚂 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚊𝚢 𝚚𝚞á 𝚌𝚊𝚘 𝚜𝚘 𝚟ớ𝚒 𝚜ứ𝚌 𝚝𝚒ê𝚞 𝚝𝚑ụ 𝚌ủ𝚊 đạ𝚒 𝚋ộ 𝚙𝚑ậ𝚗 𝚗𝚐ườ𝚒 𝚍â𝚗. 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚃𝙿.𝙷𝙲𝙼 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚐ầ𝚗 𝚗𝚑ư 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ó 𝚗𝚑à 𝚍ướ𝚒 𝟹𝟶 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐/𝚖𝟸 𝚝𝚑ì 𝚌á𝚌 𝚃𝙿 𝚕ớ𝚗 𝚐𝚒á 𝚌ă𝚗 𝚑ộ 𝚔𝚑𝚘ả𝚗𝚐 𝟸𝟻 𝚝𝚛𝚒ệ𝚞 đồ𝚗𝚐/𝚖𝟸 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚔𝚑ó 𝚔𝚒ế𝚖. 𝙽𝚐ườ𝚒 𝚋ì𝚗𝚑 𝚍â𝚗 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚗𝚊𝚢 𝚖ấ𝚝 𝚌ơ 𝚑ộ𝚒 𝚖𝚞𝚊 𝚗𝚑à 𝚔𝚑𝚒 𝚌á𝚌 𝚌𝚑ủ đầ𝚞 𝚝ư 𝚕𝚒ê𝚗 𝚝ụ𝚌 đẩ𝚢 𝚐𝚒á 𝚍𝚘 𝚗𝚐𝚞ồ𝚗 𝚌𝚞𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚊𝚗 𝚑𝚒ế𝚖. “𝙶𝚒á 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚌ư ở 𝚌á𝚌 đô 𝚝𝚑ị 𝚕ớ𝚗 𝚋ị đẩ𝚢 𝚕ê𝚗 𝚗𝚐ưỡ𝚗𝚐 𝚝𝚛ầ𝚗, 𝚝𝚑ậ𝚖 𝚌𝚑í 𝚌ó đô𝚒 𝚌𝚑ú𝚝 𝚋𝚘𝚗𝚐 𝚋ó𝚗𝚐. Đặ𝚌 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚕à 𝚙𝚑â𝚗 𝚔𝚑ú𝚌 𝚌𝚑𝚞𝚗𝚐 𝚌ư 𝚌𝚊𝚘 𝚌ấ𝚙 𝚍ẫ𝚗 đế𝚗 𝚝ỷ 𝚕ệ 𝚝𝚒ê𝚞 𝚝𝚑ụ 𝚌𝚑ậ𝚖. 𝙽𝚑𝚒ề𝚞 𝚍ự á𝚗 𝚌ó 𝚜ử 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚝ỷ 𝚕ệ đò𝚗 𝚋ẩ𝚢 𝚌𝚊𝚘, 𝚋ị á𝚙 𝚕ự𝚌 𝚙𝚑ả𝚒 𝚝𝚑𝚞 𝚑ồ𝚒 𝚟ố𝚗 để 𝚝𝚛ả 𝚗ợ, 𝚙𝚑ả𝚒 á𝚙 𝚍ụ𝚗𝚐 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚜á𝚌𝚑 𝚔𝚑𝚞𝚢ế𝚗 𝚖ạ𝚒 𝚟à 𝚝ặ𝚗𝚐 𝚚𝚞à 𝚐𝚒á 𝚝𝚛ị 𝚕ớ𝚗. 𝙶𝚒á đấ𝚝 đ𝚊𝚒 ở 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 đị𝚊 𝚙𝚑ươ𝚗𝚐 𝚝𝚛ướ𝚌 đâ𝚢 𝚙𝚑á𝚝 𝚝𝚛𝚒ể𝚗 𝚗ó𝚗𝚐, 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚍ẫ𝚗 đế𝚗 đẩ𝚢 𝚐𝚒á đấ𝚝 𝚝ă𝚗𝚐 𝚖ạ𝚗𝚑, 𝚗𝚑𝚒ề𝚞 𝚗ơ𝚒 𝚟ượ𝚝 𝚗𝚐ưỡ𝚗𝚐 𝚐𝚒á 𝚝𝚛ị 𝚝𝚑ậ𝚝 𝚌ủ𝚊 𝚝𝚑ị 𝚝𝚛ườ𝚗𝚐. 

Tại Quận 7, TPHCM giá đất tại khu Kiều Đàm, Him Lam đang giữ mức giá tăng thật sự. Với thuận lợi từ hạ tầng sãn có từ tập đoàn Him Lam, giao thông kết nối đến các khu vực đã hoàn thiện.

Năm 2012, Công ty cổ phần Him Lam thực hiện thông xe cầu Him Lam nối Quận 7 với huyện Bình Chánh để đi qua Quận 8 và Quận 5 sau ba năm thi công. Cầu Him Lam được bắc qua sông Ông Lớn, với mức vốn đầu tư khoảng 280 tỉ đồng, hoàn toàn do Công ty cổ phần Him Lam là chủ đầu tư và thi công. Sau khi cầu Him Lam đưa vào hoạt động đãtạo thuận lợi cho hướng di chuyển từ Quận 7 vào các quận trung tâm thành phố và ngược lại, nên sẽ góp phần trong việc thúc đẩy việc giãn dân ra các vùng ven, giảm áp lực dân số lên các quận trung tâm.

Hiện tại từ Quận 7 chuẩn bị khởi công cầu Nguyễn Khoái là cầu vượt suốt tuyến từ đường D1 Him Lam Quận 7 đến Võ Văn Kiệt Quận 1. Tổ chức giao thông sẽ chạy suốt hướng từ Quận 7 đi Quận 1 (và ngược lại) bằng cầu cạn trên đường Nguyễn Khoái với cầu vượt kênh Tẻ và cầu vượt kênh Bến Nghé, kết nối liên thông hoàn chỉnh với đường Võ Văn Kiệt. Nhờ đó sẽ giảm ùn tắc giao thông cho các tuyến đường nội bộ quận 4, chia sẻ áp lực giao thông với các trục đường từ khu Nam về trung tâm thành phố như Khánh Hội - cầu kênh Tẻ - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - đường 9A…


Cầu Nguyễn Khoái đã được điều chỉnh lại quy mô (10/2020). Trước kia cầu chỉ kết nối quận 7 và quận 4, tuy nhiên sau khi điều chỉnh cầu sẽ được nối dài từ quận 7 (Him Lam) kết nối với đường Võ Văn Kiệt, quận 1 và quận 4. Toàn bộ công tác đã được Ban giao thông và Sở GTVT chuẩn bị sẵn sàng. Dự án sẽ được triển khai ngay khi được thông qua tại kỳ họp HĐND TP gần nhất. Dự kiến năm 2021 sẽ tiến hành thiết kế, khảo sát và chuẩn bị thi công trong năm 2022.

Về tiện ích ngoại khu thì dễ dàng di chuyển đến Lotte Mart cách 100 m, cách trường đại học RMIT 2 km, trường quốc tế Nam Sài Gòn 3 km, trung tâm hội chợ & triển lãm Sài Gòn SECC 3.5 km, bệnh viện FV 2.7 km, viện tim Tâm Đức 2.6 km.


Khi đầu tư vào đất nền, nhà đầu tư nên xác định rõ mục đích của mình làm gì, để gia đình nghỉ dưỡng hay cho thuê, mục tiêu lợi suất là bao nhiêu, từ đó đưa ra quyết định "rót tiền" vào cho phù hợp.Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần lưu tâm tương lai khu vực đó có phát triển thành khu dân cư hoặc khu nghỉ dưỡng hay không? Nếu mua một lô đất mà 10 năm nó vẫn không phát triển, hoặc đất đó đã phát triển quá cao rồi, thì nhà đầu tư cần cân nhắc, vì đất đó chỉ phù hợp với nhu cầu thực chứ không thể đầu tư kiếm lời được.Rõ ràng, đầu tư BĐS muốn thắng phải có tầm nhìn. Thực tế ghi nhận, không ít nhà đầu tư đã gặt hái được nhiều thành công từ sự tỉnh táo và mạnh mẽ xuống tiền trong những thời điểm thị trường đi xuống.

Tuy nhiên, một số chuyên gia BĐS khác cho rằng, đầu tư BĐS không phải khi nào cũng trúng, mặc dù nhà đầu tư cũng đã nghiên cứu, nhìn thấy tiềm năng phát triển trong tương lai, nhưng thị trường BĐS phụ thuộc nhiều vào kinh tế vĩ mô, sự phát triển của khu vực đó... 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn